זכויות בעלי מניות בחברה


מה הזכויות של בעלי מניות בחברה? לפי סעיף 183 לחוק החברות, הזכויות של בעלי המניות הם בהתאם לקבוע בחוק החברות, לתקנון החברה ולהוראות כל דין.

להלן מספר הוראות בולטות מחוק החברות בנוגע לזכויות של בעל מניות החברה.

למידע נוסף בתחום רצוי להתייעץ עם עורך דין לחברות.

זכותו של בעל מניות לקבל מידע ולעיין במסמכים של החברה

סעיף 184 לחוק החברות, קובע כי בעל מניות זכאי לעיין במסמכי החברה הבאים: לבעלי מניות זכות עיון במסמכי החברה המפורטים להלן: "(1) פרוטוקולים של האסיפות הכלליות, כאמור בסעיף 90; (2) מרשם בעלי המניות ומרשם בעלי המניות המהותיים כאמור בסעיף 129;(3) מסמך שברשות החברה, כאמור בסעיף 185; (4) תקנון ודוחות כספיים כאמור בסעיף 187; (5) כל מסמך שעל החברה להגיש לפי חוק זה ולפי כל דין לרשם החברות או לרשות לניירות ערך, העומד לעיון הציבור ברשם החברות או ברשות ניירות ערך, לפי הענין."

הוראות נוספות לעיין עיון במסמכי החברה קבועות בסעיף 185-186 לחוק החברות, לפיהן בעל מניות יכול לדרשו לעיין במסמכים הנוגעים לפעולות או עסקאות הטענות אישור של האסיפה הכללית (לפי סעיפים 255 ו-268-277) ובחברה פרטית במסמכים הנוגעים לצורך קבלת החלטה בנושא שעל סדר היום של האסיפה הכללית.

כך קובע סעיף 185 לחוק החברות:

"(א) בעל מניה זכאי לדרוש מהחברה, תוך ציון מטרת הדרישה, לעיין בכל מסמך הנמצא ברשות החברה בכל אחד מאלה: (1) המסמך נוגע לפעולה או לעסקה הטעונה אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275; (2) בחברה פרטית – אם הדבר נדרש לצורך קבלת החלטה בנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית של החברה.

(ב)  החברה רשאית לסרב לבקשתו של בעל מניה אם לדעתה הבקשה הוגשה שלא בתום לב או שיש במסמכים הנדרשים סוד מסחרי או פטנט, או שגילוי המסמכים עלול לפגוע בדרך אחרת בטובת החברה."

באשר למידע בדבר גמול הדירקטורים בסעיף 186 לחוק החברות נקבע:

"(א) דירקטוריון של חברה שאינה תאגיד מדווח החייבת למנות רואה חשבון מבקר חייב, לפי דרישה של בעל מניה, אחד או יותר, שלו עשרה אחוזים לפחות מכוח ההצבעה בחברה, להמציא לו הודעה מאושרת בידי רואה החשבון המבקר של החברה, ובה פירוט מלא של כל התשלומים ששילמה החברה לכל אחד מן הדירקטורים ושל ההתחייבויות לתשלומים שקיבלה על עצמה, לרבות לענין תנאי פרישה, בכל אחת משלוש השנים האחרונות שנערכו לגביהן דוחות כספיים של החברה; הסכום יכלול גם תשלומים שקיבל דירקטור בהיותו נושא משרה בחברה בת של החברה."

זכות בעל מניות לקבל תקנון החברה ודוחות כספיים – בסעיף 187 לחוק הברות נקבע כי בעל מניות בחברה רשאי לקבל מהחברה העתק מהתקנון שלה (תקנון חברה) וכן מהדוחות הכספיים (כאשר החברה אינה תאגיד מדווח כמוגדר בחוק החברות), זאת בהתאם לסעיף 187 לחוק החברות. גם בחברה שהיא תאגיד מדווח בעל מניות רשאי לקבל את דוחותיה הכספיים, ככל שהדוחות לא פורסמו לפי חוק ניירות ערך.

זכות בעל מניות להצביע וזכות לערוך הסכמים – לפי סעיפים 188 ו-189 בעל מניות רשאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה בהתאם לתקנון החברה והזכויות הצמודות למניות.  כמו כן בעל מניות רשאי לערוך הסכמי הצבעה עם בעלי מניות אחרים (הסכם בעלי מניות), בכפוף להוראות חוק החברות.

זכות לקבל רווחים (דיבידנד) מהחברה – חוק החברות קובע כי כל בעל מניה רשאי לקבל דיבידנדים לפי הזכויות הצמודות למניותיו וככל והוחלט על חלוקת דיבידנדים בהתאם לחוק החברות.

זכות בעל מניות במקרה של קיפוח – בעלי מניות רשאים לפנות לבית משפט בבקשת לסעד במקרה של קיפוח זכויותיהם, כאמור בחוק החברות ובהתאם למגבלות הדין (למידע נוסף ראו קיפוח בעלי מניות בחברה).

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.