קטגוריה: מונחים משפטיים

כריתת חוזה – איך נכרת חוזה?

להלן תמצית של מספר נקודות שכדאי להכיר מחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן: חוק החוזים), חשוב לציין כי לא ניתן להסתמך על הרשום להלן מבלי לעיין היטב בהוראות חוק החוזים וכן בפסקי הדין המתעדכנים מעת לעת בדבר חוזים ובפרשנותם (למידע נוסף בנוגע לחוק ראו – חוק החוזים (חלק כללי)).

איך נכרת חוזה? חוק החוזים קובע כי חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול (כהגדרתם בחוק החוזים).

האם כל אדם יכול להתקשר בהסכם? לפי הדין לא כל אחד יכול להתקשר בחוזים. למשל כדי שצד יוכל להתקשר בחוזה עליו להיות בעל כשרות משפטית מתאימה. מי לא נחשב בעל כשרות משפטית מתאימה? למשל אדם שכשורתו הוגבלה או נשללה בחוק או בפסק דין של בית משפט כמו פסול דין. בנוסף פעולה משפטית של קטין (מי שטרם מלאו לו 18 שנים) טעונה הסכמת נציגו (למידע נוסף יש לעיין בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

מה זה הצעה לפי חוק החוזים? הצעה מוגרת בסעיף 2 לחוק החוזים כך: "פנייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה והיא מסויימת כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה; הפניה יכול שתהיה לציבור."

האם מציע יכול לחזור בו מהצעה? לפי חוק החוזים המציע יכול לחזור בו מהצעה וזאת לכך שהודעת החזרה של המציע נמסרה לניצע לפני שהניצע מסר למציע הודעת קיבול. לפי חוק החוזים המציע לא יכול לחזור בו מהצעתו אם המציע קבע בהצעתו שהיא ללא חזרה או שקבע מועד לקיבולה.

איך פוקעת הצעה? לפי חוק החוזים הצעה תפקע אם הניצע דחה אותה או שעבר המועד לקיבולה או שהמציע או הניצע נפטרו או כשנעשה אחד מהם פסול דין או שניתן נגד אחד מהם צו לקבלת נכסים או צו פירוק והכל לפני מתן הודעת הקיבול.

איך מתבצע קיבול להצעה? לפי חוק החוזים הקיבול נעשה בהודעה של הניצע שנמסרת למציע ומעידה על גמירות דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה. קיבול יכול להיות גם בהתנהגות למשל במעשה לביצוע החוזה, ככל ודרכים אלו של הקיבול משתמעות מן ההצעה והכל כמודגר בחוק החוזים. בחוק החוזים נרשם כי קיבעה של המציע שהעדר תגובה של הניצע תיחשב לקיבול חסרת תוקף.

קיימת חזקת קיבול כאשר מדובר בהצעה שאין בה אלא כדי לזכות את הניצע, חזקה עליו שקיבל אותה, זולת אם הודיע למציע על התנגדותו תוך זמן סביר לאחר שנודע לו עליה.

הצעה יש לקבל תוך התקופה שנקבעה בהצעה, ובהעדר תקופה תוך זמן סביר.  אם הניצע מסר הודעת קיבול בזמן אך ההודעה נמסרה למציע באיחור מסיבה שלא תלויה בניצה ולא היתה ידוע לו, בין הצדדים יכרת חוזה, אלא אם הודיע המציע לניצע על דחיית הקיבול מיד לאחר שנמסרה לו הודעת הקיבול.

לפי חוק החוזים קיבול של הצעה לאחר שפקעה מהווה הצעה חדשה.

ניצע יכול לחוזר בו מהודעת הקיבול ובלבד שנתן הודעה למציע והודעת החזרה נמסרה למציע לא לאחר שנמסרה לו הודעת הקיבול או שנועד לו על קיבול בהתנהגות (כמוגדר בחוק).

עוד יצוין כי לפי חוק החוזים קיבול שיש בו תוספת, הגבלה או שינוי אחר לעומת ההצעה כמוהו כהצעה חדשה.

לצורך התקשרות בחוזה או ביצוע בדיקות משפטיות ביחס לחוזה, לרבות עצם כריתת החוזה, יש להתייעץ עם עורך דין לחוזים.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

שותפות עסקית

מהי שותפות עסקית? שותפות היא צורת התאגדות משפטית של לפחות שני גורמים (לרבות חברות) הפועלים יחד (בקשרי שותפות) על-מנת לנהל עסק משותף ולהפיק ממנו רווח, למעט מספר חריגים ובכפוף להוראות הדין.

לפני פיתחת שותפות עסקית מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום.

לפני הקמת שותפות עסקית להלן מספר דגשים חשובים

להלן כמה דגשים בנוגע להקמת שותפות:

 • צורת התאגדות – האם הקמת שותפות היא צורת ההתאגדות המועדפת עליכם? ייתכן ועדיף לכם להקים חברה, לצורך כך מומלץ לשקול היטב את היתרונות והחסרונות הכרוכים בהקמה וניהול של שותפות לעומת הקמה וניהול של חברה (להרחבה ראו יתרונות חסרונות בהקמת חברה).
 • אחריות השותפים לחובות השותפות – בשותפות כללית כל השותפים אחראיים באופן אישי לחובות השותפות (בכפוף להוראות הדין), לעומת זאת, בשותפות מוגבלת, בה השותפים הכללים בלבד אחראיים לחובות השותפות, זאת בכפוף להוראות פקודת השותפויות. בשותפות כללית אין חובה לערוך חוזה שותפות (אולם מומלץ מאוד לעשות זאת), בשותפות מוגבלת חובה לערוך הסכם שותפות מוגבלת.
 • הגבלת מספר השותפים – החוק מגביל את מספר השותפים בשותפות לעשרים שותפים, למעט מספר חריגים כגון שותפות של עורכי דין ורוחי חשבון.
 • למידע נוסף בנוגע לרישום שותפות ראו פתיחת שותפות.

מה חשוב לדעת לפני כניסה לשותפות עסקית?

 • בחירת שותפים – הרכבת הצוות – שותפות עסקית בדרך כלל נועדה להיות מערכת יחסים ארוכת טווח, ולכן חשוב לבחור את השותפים לדרך בקפידה, ולהגדיר מראש את הכישורים האישיים והמקצועיים המצופים מהשותפים המצטרפים.
  • בחירת שותפים בעלי ערך מוסף – מה הרקע והניסיון של השותף שאיתו אתם עתידים להקים את העסק? האם הוא בא מתחום הפעילות של העסק או מתחום משיק? שותף בעל ידע וניסיון בתחום העיסוק של הפעילות המשותפת או בעל רשת קשרים ענפה או בכל נכסים שיכולים לתרום לקידום העסק או להביא לחיסכון בעליות של העסק יכולים לסייע באופן משמעותי להצלחת העסק.
  • בחירת השותפים בעלי כישוריים אישיים טוביםלצד הכישורים המקצועיים, הידע והניסיון הנדרשים מהשותפים המצטרפים חשוב לבחון גם את הכישורים האישיים שלהם – יכולת העבודה בצוות, יכולת התמודדות במצבי לחץ, בעלי יחסי אנוש טובים וכיו"ב.
 •  חלוקת תפקידים
  • למרות שבתחילת הדרך יש מעורבות גדולה יותר של כל השותפים בכל ענייני השותפות, רצוי להגדיר מראש, במסגרת הסכם השותפות, את תחומי האחריות וחלוקת התפקידים בין השותפים.
 • הסכם שותפות עסקית – לצורך הקמה וניהול שותפות חשוב להסדיר מראש ובכתב את הזכויות והחובות של השותפים בשותפות, זו תהיה גם הזדמנות טובה לערוך תיאום ציפיות בין השותפים בנוגע לאופן העבודה המשותפת. להלן מספר דגשים בנוגע להסכם השותפות:
  • התייעצות עם עורך דין – הכנת הסכם שותפות היא מלאכה הנשענת על ידע וניסיון רבים, הסכם טוב יותאם לצרכים הספציפיים של המתקשרים תוך התחשבות במגבלות הדין והפסיקה. לצורך הכנת החוזה רצוי מאוד להתייעץ עם עורך דין ((משרד עו"ד).
  • מנגנון קבלת החלטות בשותפות – חשוב להסדיר מראש מה האופן שבו קבלת החלטות בשותפות? באיזה אופן יתכנסו ישיבות הנהלה? מה התנאים לצירוף שותפים חדשים?
  • השקעות על-ידי השותפים – אם לצורך הקמת השותפות יש להזרים הון ראשוני, למשל לצורך רכישת סחורה, ציוד ותשלום לנתוני שירותים, חשוב להסדיר מראש מהו הסכום שכל שותף יצטרך להעביר לחשבון השותפות.
  • פירוק שותפות – מה התנאים לפירוק השותפות? האם מנגנוני הפירוק נקבעו בהסכם שותפות? האם כל הפרת חוזה תעניק ליתר השותפים את הזכות לדרוש את פירוק השותפות? (למידע נוסף ראו פירוק שותפות עסקית).
  • העסקת עובדים או נותני שירותים – מי מחליט על העסקת עובדים? האם כל שותף יהיה אחראי על העסקת עובדים או נותני שרותים בתחום אותו הוא מרכז או שהחלטות יתקבלו בישיבות הנהלה? (למידע נוסף בנושא העסקת יועצים ועובדים ראו הסכם ייעוץ או הסכם עבודה).
  • חשבון בנק וזכויות חתימה – מי מורשה לחתום בשם השותפות ובאילו תנאים? עם פתיחת השותפות מומלץ לפתוח חשבון בנק חדש ייעודי לניהול הכספים של השותפות (למידע נוסף ראו פתיחת חשבון בנק לחברה); כמו כן יש להכין פרוטוקול מורשי חתימה.
  • קניין רוחני – מי הבעלים של הקניין הרוחני – סימני מסחר, זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים וכוי"ב? האם הקניין רוחני יועבר לבעלות העסק?
  • הפרת הסכם שותפות – אילו פעולות יהווה הפרה של חוזה השותפות? האם יוטלו סנקציות (כגון פיצוי מוסכם) על מפרי החוזה? איך ניתן לבטל את חוזה השותפות? (למידע נוסף ראו איך לבטל הסכם?)
  • מימון השותפות – מי ממן את הפעילות העסקית של השותפות? האם השותפים יעמידו הלוואות לשותפות? מה תנאי הלוואות?
  • למידע נוסף ראו חוזה שותפות עסקית.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

שטר חוב

מה זה שטר חוב? שטר חוב הוא בטוחה הניתנת מצד אחד לאחר. השטר הוא התחייבת בכתב הניתנת מצד א' (חייב) לצד ב' (נושה), לשלם לנושה סכום כסף מסוים, תוך פרק זמן מסוים או במועד מסוים.

שטר החוב נועד להבטיח ביצוע התחייבות, כאשר במידה והתחייבות לא תבוצע הנושה יוכל לפעול להגשת השטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפעול, לצורך גביית סכום החוב שנקבע בשטר. לעיתים ניתן שטר חוב בלי הגבלה של סכום. מבחינת עושה השטר, תמיד עדיף לצמצם ככל הניתן את גובה הסכום בשטר.

האם ניתן להסתפק בשטר חוב לצורך הבטחת תשלום? שטר חוב מעניק לנושה ביטחון מסוים, אולם זו אינה בטוחה אידאלית. מבחינת הנושה פעמים רבות עדיף לקבל פיקדון כספי או ערבות בנקאית אוטונומית. בכל מקרה שטר חוב  (למידע נוסף בנושא ביטחונות ראו סוגי ביטחונות).

איך לנסח שטר חוב? שטר חוב הוא מסמך נפוץ מאוד, לצורך ניסוח שטר חוב או בדיקת הערות לשטר החוב מומלץ להתייעץ עם עורך דין מסחרי. אומנם ניתן לאתר בקלות דוגמאות לשטרי חוב ברחבי האינטרנט, אך פעמים רבות חשוב לבצע התאמות לשטר הנחתם.

אכן יש שטרי חוב סטנדרטים, אולם יש שטרי חוב המנוסחים באופן מאוד דרקוני לטובת מי שביקש את מתן הבטוחה ולהפך.

דוגמאות למצבים בהם ניתנים שטרי חוב:

 • שטר חוב לחוזה שכירות לעסק או למגורים – משכירים של נכסים, לרוב דורשים מהשוכרים לחתום על שטר חוב, לצורך הבטחת קיום התחייבויותיהם. למשל משכיר של נכס המשמש להפעלת (הסכם שכירות לעסק) עסק או משכיר של דירה המשמשת למגורים (חוזה שכירות דירה).
 • שטרי חוב נדרשים גם בעסקאות – כגון עסקה להבטחת תשלומים מול צד ג' – כגון לווים (למשל שטר חוב עבור הסכם הלוואה), ספקים (למשל שטר חוב להסכם עם יועץ, הסכם הפצה ועוד), יצרנים, רשתות (למשל שטר חוב להבטחת קיום חוזה זיכיון) וכיו"ב.
 • למידע נוסף ראו שטר חוב.

תביעה מכוח שטר חוב (מימוש שטר חוב)

מה זה מימוש שטר חוב? המונח מימוש מתייחס לפניה לעושה השטר ו/או לערבים לשטר בדרישה לתשלום החוב, ובהעדר תשלום נקיטה בצעדים משפטיים. טרם נקיטה בצעדים משפטיים, כל שכן שליחת מכתב התראה או ביטול הסכם או הגשת תביעה לפי שטר חוב (למידע נוסף ראו תביעה לפי שטר חוב).

טרם נקיטת פעולה של מימוש שטר חוב מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין מסחרי.

להלן שטר חוב לדוגמה (אין לעשות שימוש בדוגמה ללא ייעוץ משפטי פרטני)

"שטר – חוב

שם עושה השטר___________, מספר השטר______

 

סכום השטר:________ (במילים:__________)

ב _____________ יום ____________ חודש __________ שנה ____________________

אני מתחייב לשלם נגד שטר חוב זה לפקודת : ____________________________________

סך שקלים חדשים______________ (במילים:___________)

התמורה שקיבלת היא לפי_____________________

מקום השיפוט היחידי המוסכם: _____________________________________________

סכום שטר החוב יוצמד למדד המחירים לצרכן / לשער הדולר / לריבית החוקית המרבית והכל לפי בחירתו של המחזיק בשטר – החל ממודע התשלום הראוי ועד לתאריך הפרעון בפועל של מלוא הסכום הנדרש.

המחזיק בשטר פטור מכל חובות המוטלות על המחזיק בשטר.

____________________                                                                                                 חתימת עושה השטר "

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

עיכבון

מה זה עיכבון? זכות העיכבון היא הזכות לעכב נכס של צד אחר, בדרך כלל עד לתיקון הפרת החוזה. זכות זו קמה ברוב המקרים לצד לחוזה, עקב הפרת חוזה על-ידי צד אחר ובכפוף למגבלות הדין והפסיקה.

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970, מגדיר עיכבון באופן הבא:

"קיבל הנפגע עקב החוזה נכס של המפר שעליו להחזירו, תהא לנפגע זכות עיכבון באותו נכס כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן המפר עקב ההפרה."

הדוגמה הנפוצה לשימוש בזכות העיכבון היא כאשר בעל מוסך, לא קיבל תשלום מבעל הרכב בגין תיקון רכבו, מסרב למסור לבעל הרכב את הרכב עד להסדרת תשלום החוב.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

חוב אבוד

מה זה חוב אבוד? מדובר במונח חשבונאי. חוב אבוד זה חוב כספי שיש לעסק או לגוף כלשהו אשר למרות ניסיונות הגביה של החוב, בעל העסק לא הצליח לגבות את החוב: למשל, כאשר החייב הוכרז כפושט רגל וניתן כנגדו צו הפטר מחובותיו או כשהחייב הבריח את נכסיו לחו"ל או כאשר מוצו מולו הליכי הוצאה לפעול, גם כאשר החייב הוא חברה בפירוק, הכל בכפוף להוראות הדין והפסיקה.

אם החוב מוכר כחוב אבוד, ניתן לפעול לקבל בגינו החזרי מס או להכיר בו כהוצאה מוכרת במס, בכפוף להוראות החוק והפסיקה בדבר הכללים להכרה בחוב כחוב אבוד.

איך לטפל בחוב שנראה אבוד?

הכרזה על חוב אבוד היא בדרך כלל מוצא אחרון, כאשר נעשו כל הניסיונות החוקיים לגבייתו, לרבות פניה חייב וניסיון להגיע להסדר תשלומים, שליחת מכתב התראה מעורך דין, הגשת תביעה לפי ביטחונות – כגון תביעה לפי שטר חוב או תביעה מכוח שיק (למידע נוסף ראו גביית חובות).

למידע נוסף ראו:

 • לצורך בחירה בטקטיקת הגבייה הנכונה מומלץ לבצע בדיקות שונות בנוגע לחייב וכן להתייעץ עם עורך דין – למידע נוסף ראו – פתיחת תיק בהוצאה לפעול ואיך להתמודד עם לקוחות שמסרבים לשלם.
 • שליחת מכתב מעורך דין לפני פתיחה בהליכים משפטיים – מכתב התראה מעורך דין.

פעמים רבות עורכי דין שמלווים חברות ועסקים נדרשים מבעלי העסקים לדווח כי החוב לא ניתן לגביה למרות מאמצים שנעשו וזאת לטובת מסירת המכתב לרשויות המס.

לצורך טיפול בחוב אבוד מומלץ להתייעץ עם משרד עורכי דין בעל ניסיון בתחום (משרד עו"ד).

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

הלוואה המירה (Convertible Loan)

להלוואה המירה יתרונות וחסרונות, וכדאיותיה נבדקת בהתאם לזהות הצדדים והנסיבות, ולכן טרם התקשרות בהסכם הלוואה המירה יש להתייעץ עם עו"ד חברות.

מהי הלוואה המירה? בקצרה, במקרים רבים הכוונה היא להלוואה של סכום כספי הנושאת ריבית, כאשר את סכום ההלוואה ניתן להמיר לאקוויטי (לרוב מניות) בקרות האירועים שהוגדרו מראש (למשל אקזיט, חתימה על הסכם השקעה וכו'), הכל בכפוף להסכם ההלוואה המירה.

הלוואה המירה כוללת הוראות שונות לרבות סכום הלוואה, תנאי החזר על ההלוואה, גובה הרבית, יחס המרה של הלוואה למניות, תנאים להמרה, זכויות נלוות נוספות ועוד.

הלוואה המירה מהווה כלי נוח וגמיש הנפוץ בעיקר, אך לא רק, משקיעים וחברות סטארטאפ בעסקאות להזרמת הון לחברה.

פעמים רבות טרם התקשרות בהסכם הלוואה המירה חותמים הצדדים על הסכם עקרונות, המסדיר באופן ראשוני את תנאי ההתקשרות.

הלוואה המירה עשויה לשרת את האינטרסים של שני הצדדים, אך לא תמיד כך הדבר. בחירת כדאיות אופן ההתקשרות בין הצדדים תלויה במשתנים רבים ולכן לצורך בחינת הנושא יש להתייעץ עם עו"ד מיומן בתחום (עו"ד לחברות).

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

תוכנית אופציות

רשימה זו תציג מספר דגשים בנוגע לאופציות ותוכנית אופציות, בתעשיית הייטק ובחברות הזנק (סטראטאפ).

מה זה אופציה? אופציה היא הזכות לקנות או למכור נכס (כגון מניות של חברה), בכמות מסוימת, במחיר מסוים ובמועד מסוים. לצד המחזיק באופציה יש את הזכות (האפשרות אך לא החובה) לממש את האופציה לפי התנאים שמוגדרים בהסכם האופציה או בכתב הענקה שבין הצדדים. בחברות סטארטאפ הסכמי אופציות כפופים גם לתוכניות אופציות.

אופציות ידועות ככלי לתגמול עובדים ונותני שירותים, עבור החברה, היתרון המרכזי בהענקת אופציות היא האפשרות להציע חלק  מהשכר (או את כולו) שלא באמצעות כסף מזומן, כך החברה יכולה להרשות לעצמה לממן את העסקת העובדים או נותני השירותים.

כמו כן מאחר והאופציה היא תגמול מבוסס הצלחה, פעמים רבות יש בכוחן לחזק את הקשר של העובד עם מקום העבודה ולעודד אותו להישאר בחברה. הענקת האופציות מוסדרת לרוב במסגרת ההתקשרות עם העובד או נותן השירות. כך, במקביל לחתימה על הסכם העבודה או הסכם למתן שירותים (הסכם יעוץ) – ייחתם לרוב גם הסכם אופציות (כתב הענקה).

מהי תוכנית אופציות? תוכנית בכתב המסדירה את התנאים המשפטיים והעסקיים הנוגעים לאופציות שמקצה החברה לעובדים ולנותני שירותים, לרבות מידע ביחס למועדי מימוש של האופציות, מחיר מימוש, תנאים לביטול האופציות ועוד. תוכניות אופציות כוללות היבטים נוספים ולצורך הכנתן יש להתייעץ עם עו"ד המתמחים בחברות סטארטאפ.

להכנת תוכנית אופציות יש לא מעט יתרונות עבור העובדים ונותני השירותים וכפועל יוצא גם עבור החברה.

 

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

הסכם עקרונות

הסכם עקרונות הוא מסמך מקדמי הנערך בין צדדים ותכליתו היא להסדיר באופן ראשוני, בקווים כלליים, את התנאים לביצוע עסקה.

הסכמי עקרונות נערכים במגוון רחב של עסקאות, יחד עם זאת, הם נפוצים בעיקר בעסקאות לרכישת מניות או חברות (להרחבה ראו הסכם מכירת חברה), עסקאות השקעה והלוואה, הסכמי מיזוג ורכישה, הסכמי קניין רוחני, עסקאות זכיינות, הקמה של מיזמים משותפים ועוד ועוד.

הסכם עקרונות הוא מסמך חשוב לשני הצדדים, ועשויות להיות לו השפעות מרחיקות לכת מבחינת חובות הצדדים, מידת האחריות שלהם וסיכויי ההצלחה של העסקה. בנוסף, הסכמי עקרונות מעלים שאלות משפטיות ועסקיות רבות כגון  – האם מדובר בחוזה מחייב? האם הצדדים יהיו מנועים מלנהל משא ומתן עם צדדי ג' לאחר החתימה על ההסכם? האם כדאי לחתום עליו? איך רצוי לבנות אותו ומה הקיפו? אילו סעיפים חשוב לכלול במסמך עקרונות? האם לדרוש בטוחות?

להלן מספר סעיפים בולטים בהסכמי עקרונות

 • התחייבויות לשמירה על סודיות בכל הנוגע להתקשרות בין הצדדים ו/או למידע המועבר בין הצדדים במסגרת ההתקשרות.
 • תנאים מקדמים לביצוע העסקה – למשל, העברת תשלומים או העמדת בטוחות או השלמה של בדיקות (כגון בדיקות נאותות) או ביצוע מחקר מקדים וכו'.
 • מעמדו של הסכם העקרונות – האם מדובר במסמך מחייב או שרק חלק מסעיפיו מחייבים.
 • שרטוט העסקה בקווים כללים – הסדרה של תנאי תשלום ומועדי תשלום וכן התמורה עבור התשלום. לדגשים נוספים ולהרחבה ראו הסכם עקרונות.

לאור חשיבותו של המסמך והשלכותיו טרם התקשרות בהסכם עקרונות חשוב להתייעץ עם עו"ד מסחרי.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

שכירות

מה זה שכירות? בקצרה, זכות שניתנה לגורם כלשהו להחזיק בנכס בעבור תמורה כלשהי לתקופה מוגבלת. תקופת ההחזקה בנכס מכונה תקופת שכירות והיא יחד עם התמורה (דמי השכירות) ויתר תנאי השכירות מוסדרים בהסכם שנחתם בין המשכיר של הנכס לשוכר – הסכם שכירות לדירה או חוזה שכירות לעסק (למידע נוסף ראו חוזה שכירות בלתי מוגנת).

לפי חוק המקרקעין שכירות מוגדרת כך:  שכירות מקרקעין היא זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות; שכירות לתקופה שלמעלה מחמש שנים תיקרא "חכירה"; שכירות לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים תיקרא "חכירה לדורות".

לפי חוק השכירות והשאילה, תשל"א–1971, שכירות מוגדרת כך: שכירות היא זכות שהוקנתה בתמורה (להלן – דמי שכירות), להחזיק בנכס ולהשתמש בו שלא לצמיתות.

לצורך הכנת חוזה שכירות מאו בדיקת סוגיות הנוגעות לשכירויות מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום – עורך דין לנדל"ן. כמו כן חשוב לעיין, בין היתר, בחוק המקרקעין, חוק השכירות והשאילה וכן בפסיקה המתעדכנת מעת לעת.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

אסיפה כללית

מה זה אסיפה כללית? אסיפה כללית היא אסיפה של בעלי המניות של החברה.

תפקידה של האסיפה מוגדר בחוק החברות והוא לרוב מפורט עם רישומה של החברה בתקנון, כמו כן תפקיד האסיפה עשוי לזכות להתייחסות בהסכם שנחתם בין בעלי המניות (למשל בהסכם מייסדים או בהסכם השקעה). כמו כן התפקיד של האסיפה הכללית כפוף להוראות הדין.

בחוק החברות (להלן: החוק) אסיפה כללית הוגדרה כך: "אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי המניות".

כאשר אסיפה מיוחדת הוגדרה כאסיפה כללית של בעלי המניות שאינה אסיפה שנתית ואסיפה שנתית הוגדרה כאסיפה של בעלי המניות לפי סעיף 60 לחוק.

מה הסמכות של האסיפה הכללית?

חוק החברות מגדיר את רשימה של החלטות אשר יתקבלו על-ידי האסיפה הכללית:

 • שינויים בתקנון החברה, בכפוף להוראות הדין.
 • הפעלת סמכויות הדירקטוריון של החברה במקרה של נבצרות הדירקטוריון ובכפוף למגבלות הדין.
 • מינוי רואה החשבון המבקר של החברה, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו בהתאם להוראות חוק החברות.
 • מינוי דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראות חוק החברות;
 • אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות;
 • הגדלת הון המניות הרשום של החברה והפחתת הון המניות הרשום של החברה בכפוף להוראות חוק החברות.
 • החלטות בנושא מיזוג של החברה ובכפוף לחוק החברות.

סמכות האסיפה הכללית בהתאם לתקנון של החברה

בכפוף למגבלות הדין, בעלי השליטה בחברה יכולים לקבוע הוראות שונות בנוגע לסמכות של האסיפה הכללית בתקנון של החברה. הכוח שניתן לבעלי המניות באסיפה הכללית פעמים רבות כולל את הסמכות להכריע בנושאים מהותיים הקשורים לניהול עסקי החברה, למשל הכרעה בנושאים הקשורים לביצוע עסקאות גדולות כגון עסקאות השקעה או הלוואה או התקשרות בהסכמים בעלי משמעויות כספיות גדולות.

למידע מקיף בנושא יש לעיין בהוראות הדין וכן להתייעץ עם עורך דין לחברות.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע פעולה כלשהי ללא קבלת חוות דעת של עו"ד.